Home / về NIM / Ngũ Quản Lý

Sơ đồ tổ chức

Đứng đầu học viện là tổng giám đốc Mr. Lincoln Wang. Ông làm việc với Hội đồng Quản Trị và Hội Đồng Thi do ông Harnek SINGH chủ trì. Dưới sự quản lý của ông ấy là các phòng ban sau đây.

Phòng Đào Tạo

Phòng Kinh Doanh và Tiếp Thị

Phòng Điều Hành

Phòng Dịch Vụ Công Ty