Thủ Tục Nhập Học – Sinh Viên Trong Nước

Sinh viên trong nước cần chuẩn bị những giấy tờ sau cho việc đăng ký nhập học:

  1. Hoàn tất form đăng ký nhập học (Nhấp vào đây để tải đơn)
  2. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (Mặt trước và sau)
  3. Bằng cấp các cấp học
  4. Hoàn tất đơn đăng ký tài khoản bảo chứng (Nhấp vào đây để tải đơn)
  5. Đơn xác nhận tư vấn (Form 12) (Nhấp vào đây để tải đơn)

    Tất cả sinh viên dưới 18 tuổi cần có người giám hộ ký giám hộ tất cả các đơn.
    Tất cả giấy tờ khi hoàn tất sẽ được gửi đến trường bằng 3 hình thức: thư điện tử, fax hoặc bưu điện và được xác nhận bởi đại diện tuyển sinh của NIM.