fbpx
Chứng chỉ cơ bản về chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ

 (Cấp bằng bởi Học viện quản lý Nanyang)

Khóa học này được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho người học một sự hiểu biết cơ bản về chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ; và các năng lực cần thiết để trở thành trợ lý chăm sóc trẻ em. Khóa học cũng tạo ra nhận thức cho người học về vai trò quan trọng và giá trị của các trợ lý chăm sóc trẻ em trong việc hỗ trợ các nhà giáo dục trong các hoạt động hàng ngày của môi trường mầm non.

*Khóa học này được công nhận bởi Cơ quan Phát triển mầm non (ECDA) tại Singapore.