fbpx
Cử nhân (Danh Dự) Quản Trị Kinh Doanh (Chuyển tiếp)

 (Cấp bằng bởi York St John University)

Khóa học này sẽ cho phép bạn trở thành một nhà lãnh đạo và quản lý doanh nhân, người có thể thay đổi các tổ chức khách sạn trong tương lai. Học sinh sẽ học được sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý và mối quan hệ giữa hai người trong ngành khách sạn. Sinh viên sẽ được đào tạo để suy nghĩ chiến lược và hiểu cách quản lý nhân viên và nguồn lực khách sạn hiệu quả. Tập trung vào các dự án tư vấn và đánh giá thực tế, học tập sẽ phù hợp và có lợi cho sự nghiệp tương lai của bạn.