KHÓA HỌC

Học viện quản lý Nanyang, với 5 khoa cung cấp các khóa học phù hợp với thị trường, phục vụ nhu cầu học tập của nhiều cá nhân khác nhau. Sau đây là các khóa học hiện đang được đào tạo tại NIM:

Khoa Du Lịch Và Quản Lý Khách Sạn

Khoa Kinh Tế

Khoa Kỹ Thuật

Khoa Giáo Dục Mầm Non

Khoa Logistics

Khoa Ngoại Ngữ