Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

 

Thủ tục than phiền 

Thủ tục Than phiền/phàn nàn//phản hồi

a. Nếu sinh viên có bất kỳ phản hồi/phàn nàn/than phiền (bao gồm cả tranh chấp), sinh viên có thể khiếu nại thông qua các mẫu đơn phản hồi, trang web, thư điện tử, điện thoại, fax, thư, họp, các buổi định hướng… Mẫu thư phản hồi được