Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế (FPS) có tác dụng bảo vệ tiền học phí của sinh viên trong trường hợp một học viện không thể tiếp tục hoạt động do phá sản hay bị buộc phải đóng cửa. Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên cũng sẽ bảo vệ sinh viên nếu các trung tâm tư thục bị từ chối trả tiền phạt hoặc trả lại học phí cho sinh viên … 

Chứng chỉ PEI Escrow được thành lập theo :

Cert of PEI Escrow

Bản hợp đồng Escrow ngày 22 tháng 12 năm 2009 theo

Master Escrow Agreement 

Hiện nay, Học viện Quản Lý Nanyang (NIM) có đăng ký về Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế theo quy định của Hội Đồng Giáo Dục Tư Nhân (CPE) bằng cách mở tài khoản ký quỹ tại ngân hang phát triển Singapore (DBS)

Thông tin tài khoản Escrow như sau

Escrow Account Name (Escrow 帐户名)  

Nanyang Institute of Management STFA (Escrow)

Escrow Account No. (Escrow 帐号) 

003-901547-0

Phí bảo vệ  theo Escrow …
Tất cả các sinh viên cần phải thanh toán học phí ( không bao gồm phí đăng ký, GST, và các phí khác ) vào tài khoản Escrow theo các lịch trình chuyển tiền. Những khoản này có thể trả qua điện chuyển tiền, cashier’s order, Séc, band draft, internet banking, DBS/POSB ATM hoặc tiền mặt tại ngân hàng DBS. Lịch trình chuyển tiền sẽ được gửi cho sinh viên ngay khi đăng ký thành công  với NIM

Để kiểm tra tình trạng các phí bảo vệ quyền lợi , bạn có thể truy cập trang web theo các bước sau
a. Vào website của CPE tại www.cpe.gov.sg
b. Vào mục “For students” chọn “Fee protection scheme”
c. Vào “Students’ NRIC No./Fin No.: “, nhập số Hộ Chiếu của bạn
d. Vào mục “School”, chọn “Nanyang Institute of Management Pte Ltd”
e. Nhấn chuột vào “ Check Fee Protection Status”

Để có thêm thông tin chi tiết về bảo vệ quyền lợi sinh viên hãy đăng nhập vào website của hội đồng giáo dục tư thục (CPE) www.cpe.gov.sg

Hội đồng giáo dục tư thục

Trực thuôc…., hội đồng giáo dục tư thục là