Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Thủ tục xin xem xét lại kết quả thi

1. Sinh viên không vượt qua kỳ thi của môn học có thể nộp đơn xin xem xét lại kết quả sử dụng mẫu xin xét lại kết quả  FRM-009 từ nhân viên dịch vụ sinh viên để đưa lý do.

2. Mẫu này cần được nộp trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo kết quả (thông thường là thứ 2 của tuần), cùng với các khoản phí yêu cầu phải nộp. 

3. Toàn bộ quá trinh phúc tra sẽ được hoàn tất trong vòng 10 ngày.