Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Sinh viên – Tâm điểm của văn hóa

Tại Nanyang, phương châm của chúng tôi là “nuôi dưỡng hôm nay cho tương lai”. Văn hóa của chúng tôi là lấy sinh viên làm trung tâm hướng tới “hệ thống giáo dục xuất sắc”. Chúng tôi quan tâm tới mọi hoạt động và nhu cầu học tập của sinh viên. Chúng tôi tập trung và các phương pháp học tập chủ động lấy sinh viên làm trung tâm.