Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Khoa tiếng Anh 

Tiếng Anh là oxy! 

Nếu không có tiếng Anh, các chuyên gia sẽ bị tàn lụi trong một thế giới mà chủ yếu tiến hành giao dịch và giao tiếp bằng tiếng Anh. 
Hõn nữa, hiểu ðýợc và sử dụng tiếng Anh ðặc biệt quan trọng cho công dân của các nýớc mà ðang  ngày càng phát triển và tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.
 
Sinh viên học tiếng Anh tại Singapore sẽ có cõ hội trải nghiệm sử dụng tiếng Anh trong ngành kinh tế nãng ðộng và xã hội ða sắc tộc.
 
Tại khoa ngoại ngữ của học viện Nanyang, chúng tôi hiểu tiếng Anh ðóng vai trò và vị trí chiến lýợc ….. Vì vậy, chýõng trình tiếng Anh của chúng tôi mang tính hệ thống và ðýợc thiết kế riêng ðể phù hợp với các trình ðộ
Khoa ngôn ngữ tại Nanyang giúp ngýời mới học dễ dàng tiếp cận với 4 kỹ nãng 

Nghe

Nói

Ðọc

Viết 

Ti sao chn hc  Ngôn Ng ti Nanyang?
 
Khoa ngôn ngữ với các nhân viên ðýợc ðào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm và các giáo viên kiên nhẫn chịu khó lắng nghe, ngýời mà:

Hýớng dẫn sinh viên tiếp cận tiếng Anh theo hệ thống và tốc ðộ học tập thoải mái…

Hýớng dẫn học sinh trong cách sử dụng cú pháp,ngữ pháp và từ vựng

Trang bị cho sinh viên khả nãng sử dụng tiếng anh trong ðọc và viết

Nâng cao trình ðộ thông thạo tiếng anh cho học sinh ðể giúp họ hoàn thành trong việc viết vãn bản, tiểu luận…..và các lĩnh vực nghiên cứu

Chuẩn bị cho sinh viên trýớc các kỳ thi IELTS