Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng

Khoa kỹ thuật xây dựng tập trung vào các cách tiếp cận sáng tạo trong ðào tạo kỹ thuật nõi sinh viên tham gia vào từ những býớc cõ bản ðầu tiên và ứng dụng vào các dự án về công nghệ thông tin kỹ thuật, hệ thống cõ sở hạ tầng,mô hình trực quan dữ liệu,quản lý kiến thức cho hệ thống hỗ trợ ra quyết ðịnh và các công nghệ tiên tiến khác. Tính chất liên ngành của ngành kỹ thuật khuyến khích sinh viên tham gia các khóa học thêm tại học viện quản lý Nanyang nhý Quản Trị Kinh Doanh Ứng Dụng.

Những sinh viên học tại khoa kỹ thuật xây dựng sẽ học cách ðể xây dựng dự án (gồm cả xây dựng và thiết kế) bằng cách quản lý chi phí và thời gian hoàn thành dự án trong khi vẫn ðáp ứng yêu cầu về an toàn, chất lýợng, môi trýờng và các yếu tố khác. Các phýõng pháp giảng dạy ðýợc thành lập ðýợc giảng dạy trong nhiều khóa học khi sinh viên mới tốt nghiệp có cõ hội ðể hỗ trợ và phát triển…

Tại sao chọn học  Kỹ Thuật Xây Dựng tại Nanyang?

Khoa kỹ thuật xây dựng cung cấp sự ða dạng và sống ðộng nhằm làm giàu thêm tham vọng cho sinh viên ,bởi lẽ:
Áp dụng phýõng pháp quản lý và tài chính trong công việc
Một xã hội ða sắc tộc nõi sinh viên có thể phát triển kỹ nãng giao tiếp

-Và trong một ngành công nghiệp ðýợc ðịnh hýớng bởi nhiều chuyên gia